Biomos

(vervolg MSDS)

waarover wij geen aansprakelijkheid voor schade, die direct of

indirect voortvloeit uit het gebruik van het product

Volledige tekst van andere afkortingen

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Code for

Dangerous Goods)

LC50/ EC50 / LD50: letale concentratie, 50%/ effectieve concentratie, 50 % / letale dosis, 50%

RID: Reglement betreffende het internationale (Regulation concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Rail)

IATA-DGR: Internationale reglementering voor het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht (International

Air Transport Association

Dangerous Goods Regulation)

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS)

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken,

opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of

aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet

zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt,

tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

 

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave:18-3-2015 Datum herziening:16-6-2015 Vervangt:18-3-2015 Versie: 1.1

30-9-2015 NL (Nederlands) 1/7

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel

Productnaam : Tegelreiniger comp B

Productcode : 7365

Producttype : Detergent

Productgroep : Mengsel

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

Spec. industrieel/professioneel gebruik : Enkel voor professioneel gebruik

Functie of gebruikscategorie : Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Profan

De Amstel 20

8253 PC Dronten - Nederland

T 0321-316158 - F 0321-380599

profan@introweb.nl - www.biomos.biz

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking

Nationaal Vergiftigingen

Informatie Centrum (NVIC)

Uitsluitend bestemd om professionele

hulpverleners te informeren bij acute

vergiftigingen.

P.O. Box 1

3720 BA Bilthoven

+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A H314

Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS05

Signaalwoord (CLP) : Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen : Sodium hydroxide

Gevarenaanduidingen (CLP) : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - spuitnevel niet inademen

P264 - Na het werken met dit product handen, handen, onderarmen en gezicht grondig wassen

P280 - oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen

P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat

deze gemakkelijk kan ademen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een arts raadplegen

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

30-9-2015 NL (Nederlands) 2/7

P405 - Achter slot bewaren

Veiligheidstop voor kinderen : Nee

Tastbare gevarenaanduidingen : Nee

2.3. Andere gevaren

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en

milieueffecten

: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stof

Niet van toepassing

3.2. Mengsel

Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van

Richtlijn 67/548/EEG

Indeling conform

Verordening (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]

Sodium hydroxide (CAS-nr) 1310-73-2

(EG nr) 215-185-5

(EU-Identificatienummer)

011-002-00-6

(REACH-nr) 01-

2119457892-27

25 - 75 C; R35 Skin Corr. 1A, H314

Met. Corr. 1, H290

Specifieke concentratiegrenzen:

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen:

DSD/DPD

Specifieke concentratiegrenzen:

CLP

Sodium hydroxide (CAS-nr) 1310-73-2

(EG nr) 215-185-5

(EU-Identificatienummer) 011-002-

00-6

(REACH-nr) 01-2119457892-27

(0,5 =< C < 2) Xi;R36/38

(2 =< C < 5) C;R34

(C >= 5) C;R35

(C >= 0,5) Eye Irrit. 2, H319

(C >= 0,5) Skin Irrit. 2, H315

(C >= 2) Skin Corr. 1B, H314

(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

EHBO na contact met de huid : Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,

indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/letsels : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Symptomen/letsels na inademing : Bijtend voor de luchtwegen.

Symptomen/letsels na contact met de huid : Brandwonden.

Symptomen/letsels na contact met de ogen : Ernstig oogletsel.

Symptomen/letsels na opname door de mond : Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor

perforatie van de slokdarm en de maag.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : Geen speciale gevaren bekend.

Explosiegevaar : Geen direct explosiegevaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van

brand

: Corrosieve dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

30-9-2015 NL (Nederlands) 3/7

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de

ogen/het gezicht.

Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Contact met de huid en de ogen vermijden. damp, nevel,

spuitnevel niet inademen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel.

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie voor nadere informatie

paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. Kan bijtend zijn voor metalen.

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

van de stof of het mengsel

: Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Contact met de huid en de ogen vermijden.

damp, gas, spuitnevel niet inademen. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product

altijd handen wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De

handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten,

drinken, roken of het werk te verlaten. Spuitnevel niet inademen. De nodige persoonlijke

beschermingsuitrusting gebruiken. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Niet combineerbare stoffen : Sterke zuren.

Opslagplaats : Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Bijzondere voorschriften voor de verpakking : In gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen specifiek advies voor eindgebruik beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Bescherming van de handen : Beschermende handschoenen

Type Materiaal Penetratie Dikte (mm) Penetratie Norm

Herbruikbare

handschoenen

Butylrubber 6 (> 480 minuten) 0,7 2 (< 1.5) EN 374

Herbruikbare

handschoenen

Nitrilrubber (NBR) 2 (> 30 minuten) 0,4 2 (< 1.5) EN 374

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril

Type Gebruik Kenmerken Norm

Veiligheidsbril Druppeltjes met zijbescherming EN 166

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

30-9-2015 NL (Nederlands) 4/7

Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Herbruikbaar halfmasker Type P2 EN 143

Volledig masker Type P1 EN 143

Beperking en controle van de blootstelling van

het milieu

: Voorkom lozing in het milieu.

Overige informatie : Personeel opleiden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Vloeibaar

Kleur : Kleurloos.

Geur : karakteristiek.

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

pH : 14

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt : Niet van toepassing

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dichtheid : 1,24

Oplosbaarheid : oplosbaar in water.

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Corrosieve dampen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Corrosieve dampen.

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

30-9-2015 NL (Nederlands) 5/7

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

pH: 14

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Ernstig oogletsel, categorie 1, impliciet

pH: 14

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige

blootstelling)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde

blootstelling)

: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria

voldaan)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecologie - algemeen : Het niet-geneutraliseerde product kan schadelijk zijn voor waterorganismen.

Sodium hydroxide (1310-73-2)

LC50 vissen 1 > 35 mg/l

EC50 andere waterorganismen 1 > 33 mg/l

EC50 andere waterorganismen 2 IC50 algea (72 h) mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Sodium hydroxide (1310-73-2)

Log Pow -3,88

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

EURAL-code : 20 01 15* - basisch afval

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving

VN-nr (ADR) : 1824

VN-nr (IMDG) : Niet van toepassing

VN-nr (IATA) : Niet van toepassing

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

30-9-2015 NL (Nederlands) 6/7

VN-nr (ADN) : Niet van toepassing

VN-nr (RID) : Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING

Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing

Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing

Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1824 NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8, II, (E)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 8

Gevaarsetiketten (ADR) : 8

:

IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

RID

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : II

Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing

Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk : Nee

Mariene verontreiniging : Nee

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Landtransport

Classificeringscode (ADR) : C5

Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l

Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E2

Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02

Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke

verpakking (ADR)

: MP15

Instructies voor transporttanks en

bulkcontainers (ADR)

: T7

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en

bulkcontainers (ADR)

: TP2

Tankcode (ADR) : L4BN

Voertuig voor vervoer van tanks : AT

Transportcategorie (ADR) : 2

Tegelreiniger comp B

Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010

30-9-2015 NL (Nederlands) 7/7

Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 80

Oranje identificatiebord :

Code tunnelbeperking (ADR) : E

- Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

- Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

- Transport op binnenlandse wateren

Geen gegevens beschikbaar

- Spoorwegvervoer

Geen gegevens beschikbaar

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:

Met. Corr. 1 Bijtend voor metalen, Categorie 1

Skin Corr. 1A Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1A

H290 Kan bijtend zijn voor metalen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden

C Bijtend

SDS EU (REACH bijlage II)

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden

opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.