Biomos
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
Datum van uitgave:15-5-2014 Datum herziening: : Versie: 1.1
30-9-2015 NL (Nederlands) 1/8
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Biomos
Productcode : Toelatingsnummer: 11969 N
Producttype : Biocide
Productgroep : Handelsproduct
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik,Consumentengebruik
Functie of gebruikscategorie : Desinfectiemiddelen
1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Profan
De Amstel 20
8253 PC Dronten - Nederland
T 0321-316158 - F 0321-380599
profan@introweb.nl - www.biomos.biz
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC)
Uitsluitend bestemd om professionele
hulpverleners te informeren bij acute
vergiftigingen.
P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven
+31 30 274 88 88
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel: SDS < 2015 : Toon enkel CLP informatie
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B H314
Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400
Volledige tekst van de risicozinnen: zie hoofdstuk 16
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
Gevarenpictogrammen (CLP) :
GHS05 GHS09
Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides
Gevarenaanduidingen (CLP) : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P280 - beschermende handschoenen, gelaatsbescherming dragen
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
EUH zinnen : EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
Veiligheidstop voor kinderen : Nee
Tastbare gevarenaanduidingen : Nee
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 2/8
2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stof
Niet van toepassing
3.2. Mengsel
Naam Productidentificatie % Indeling in de zin van
Richtlijn 67/548/EEG
Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Quartenary ammonium compounds,
didecyl dimethyl, chlorides
(CAS-nr) 7173-51-5
(EG nr) 230-525-2
(EU-Identificatienummer)
612-131-00-6
(REACH-nr) 01-
2119945987-15
10 - 25 Xn; R22
C; R34
N; R50
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Isopropyl alcohol (CAS-nr) 67-63-0
(EG nr) 200-661-7
(EU-Identificatienummer)
603-117-00-0
(REACH-nr) 01-
2119457558-25
< 5 F; R11
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Volledige inhoud van de R- en H-zinnen: zie rubriek 16
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen
vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen aanvullende informatie beschikbaar
5.3. Advies voor brandweerlieden
Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het
bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Noodprocedures : Overbodig personeel weg laten gaan.
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Noodprocedures : De ruimte ventileren.
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 3/8
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water
binnendringt. Voorkom lozing in het milieu.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of
kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel
: De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten,
drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte,
om de vorming van dampen te vermijden. spuitnevel niet inademen.
Hygiënische maatregelen : Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats
verwijderd van : Rechtstreeks zonlicht. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren.
Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Isopropyl alcohol (67-63-0)
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 650 mg/m³
Nederland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 0 mg/m³
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsuitrusting : Vermijd onnodige blootstelling.
Bescherming van de handen : beschermende handschoenen dragen
Type Materiaal Penetratie Dikte (mm) Penetratie Norm
Herbruikbare
handschoenen
Nitrilrubber (NBR),
Butylrubber
4 (> 120 minuten) 0,4 2 (< 1.5) EN 374
Bescherming van de ogen : Chemische stofbril of gelaatsbescherming
Type Gebruik Kenmerken Norm
Veiligheidsbril Druppeltjes met zijbescherming
Huid en lichaam bescherming : Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen : Draag een geschikt masker
Overige informatie : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Personeel opleiden.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : Kleurloos.
Geur : karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : 8
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 4/8
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar.
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.
10.2. Chemische stabiliteit
Niet vastgesteld.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Niet vastgesteld.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke zuren. Sterke basen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Bij thermische ontbinding komt vrij: Corrosieve dampen.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit : Niet ingedeeld
Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides (7173-51-5)
LD50 oraal 329 mg/kg lichaamsgewicht
LD50 dermaal 3342 mg/kg lichaamsgewicht
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 70 mg/m³
Isopropyl alcohol (67-63-0)
LD50 oraal 4396 mg/kg lichaamsgewicht
LD50 dermaal 12800 mg/kg lichaamsgewicht
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 46600 mg/m³
Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
pH: 8
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Ernstig oogletsel, categorie 1, impliciet
pH: 8
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 5/8
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)
: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)
: Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria
voldaan)
Potentiële schadelijke effecten op de menselijke
gezondheid en mogelijke symptomen
: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - water : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides (7173-51-5)
LC50 vissen 1 0,49 mg/l
EC50 andere waterorganismen 1 0,094 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 andere waterorganismen 2 0,026 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
Isopropyl alcohol (67-63-0)
LC50 vissen 1 9640 mg/l
EC50 andere waterorganismen 1 13299 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 andere waterorganismen 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Biomos
Persistentie en afbreekbaarheid Niet vastgesteld.
12.3. Bioaccumulatie
Biomos
Bioaccumulatie Niet vastgesteld.
Quartenary ammonium compounds, didecyl dimethyl, chlorides (7173-51-5)
Log Pow 0,38
Isopropyl alcohol (67-63-0)
Log Pow 0,14
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie : Voorkom lozing in het milieu
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Inhoud/verpakking afvoeren naar Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met
lokale/nationale voorschriften.
Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code : 20 01 29* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. VN-nummer
VN-nr (ADR) : 1903
VN-nr (IMDG) : 1903
VN-nr (IATA) : 1903
VN-nr (ADN) : 1903
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 6/8
VN-nr (RID) : 1903
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR) : DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Officiële vervoersnaam (IMDG) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN) : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID) : Niet van toepassing
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1903 DESINFECTIEMIDDEL, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G., 8, III, (E), GEVAARLIJK
VOOR HET MILIEU
Omschrijving vervoerdocument (IMDG) : UN 1903, 8, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
14.3. Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 8
Gevaarsetiketten (ADR) : 8
:
IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : 8
:
IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA) : 8
:
ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN) : 8
:
RID
Transportgevarenklasse(n) (RID) : 8
Gevaarsetiketten (RID) : 8
:
14.4. Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR) : III
Verpakkingsgroep (IMDG) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IATA) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN) : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID) : Niet van toepassing
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 7/8
14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja
Mariene verontreiniging : Ja
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Landtransport
Classificeringscode (ADR) : C9
Bijzondere bepaling (ADR) : 274
Beperkte hoeveelheden (ADR) : 1l
Uitgezonderde hoeveelheden (ADR) : E2
Voertuig voor vervoer van tanks : AT
Transportcategorie (ADR) : 2
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 80
Oranje identificatiebord :
Code tunnelbeperking (ADR) : E
- Transport op open zee
Geen gegevens beschikbaar
- Luchttransport
Geen gegevens beschikbaar
- Transport op binnenlandse wateren
Geen gegevens beschikbaar
- Spoorwegvervoer
Geen gegevens beschikbaar
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen enkele REACH stof die valt onder de beperkingen van Bijlage XVII
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
15.1.2. Nationale voorschriften
Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
RUBRIEK 16: Overige informatie
Biomos
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EG) nr. 453/2010
30-9-2015 NL (Nederlands) 8/8
Gegevensbronnen : VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van
16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Overige informatie : Geen.
Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen:
Acute Tox. 4 (Oral) Acute orale toxiciteit, Categorie 4
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1B
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
R11 Licht ontvlambaar
R22 Schadelijk bij opname door de mond
R34 Veroorzaakt brandwonden
R36 Irriterend voor de ogen
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
C Bijtend
F Licht ontvlambaar
N Milieugevaarlijk
Xi Irriterend
Xn Schadelijk
SDS EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
 
Onkruidweg IMEX-GLYFOSAAT 3 Versie 1

15241N Datum 16-03-2017

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE

VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming: Onkruidweg Imex-Glyfosaat 3

registratienummer: 15241N

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik: Herbicide

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Profan b.v.

De Amstel 20

8253 PC Dronten

Tel: +31 (0)321-316158

Fax: +31 (0)321-380599

E-mailadres: profan@introweb.nl

Noodgevallen; Bij vergiftigingen; Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31(0)30-2748888

uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG

N, Milieugevaarlijk

R50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering: Verordening (EG) Nr. 1272/2008

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord :waarschuwing

Gevarenaanduidingen: H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen: P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Aanvullende informatie : EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke

gezondheid en het milieu te voorkomen. Zorg ervoor dat u met het product of

zijn verpakking geen water verontreinigt.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten: Etikettering: EU-Richtlijnen 67/548/EEG of

1999/45/EG

Symbo(o)l(en):

Milieugevaarlijk

R-zin(nen): R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

S-zin(nen): S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

 S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Aanvullende etikettering Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker

op aanvraag verkrijgbaar. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens

en milieu te voorkomen. Middel en oplossingen ervan niet opslaan of laten

overstaan in gegalvaniseerde of metalen tanks, omdat daardoor een zeer

brandbaar gas kan ontstaan (niet roken!).

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam   CAS-Nr. en  Eg-Nr.   Indeling (67/548/EEG)    Indelig (VERORDENING     concentratie

                                                                                                  (Eg)Nr.1272/2008) 

glyphosate-                69254-40-6N           N R51/53                 Aquatic Chronic2; H411      34%W/W  

diammonium              69254-40-6R51/53

D-Glucopyranose,     68515-73-1              Xi R41                      Eye Dam.1; H318      10 -20%W/W

oligomeric,                  01-2119488530-36-

decyl octyl                  0000

glycosides

 

Stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld. Voor de

volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16. Voor de volledige text

van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies; Hou de verpakking van het product, het etiket of het Veiligheidsinformatieblad bij de hand als

contact opgenomen wordt met het Nationaal Vergiftigingen informatie centrum, arts of voordat met de

behandeling begonnen wordt.

Inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige

beademing toepassen. Slachtoffer warm en rustig houden. Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum

waarschuwen.

Aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk afwassen met veel water.

Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15

minuten. Contactlenzen uitnemen. Onmiddellijke medische zorg is noodzakelijk.

Inslikken: GEEN braken opwekken In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of

etiket tonen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen: Geen gegevens beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Medisch advies: Er is geen specifieke antistof verkrijgbaar. Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen;

Blusmiddelen - kleine branden Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of

kooldioxide.

Blusmiddelen - grote branden Alcoholbestendig schuim of Waternevel

Geen vaste waterstroom gebruiken omdat dit uiteen kan spatten en het vuur kan verspreiden.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Omdat het product brandbare organische stoffen bevat, zal bij brand dikke zwarte rook ontstaan die gevaarlijke

verbrandingsproducten bevat (zie paragraaf 10). Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de

gezondheid.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Draag volledige beschermingsuitrusting en persluchtmasker.

Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. Gesloten containers in de buurt van de brand afkoelen

met waternevel

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten

afvloeien.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde,

diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke

voorschriften (zie paragraaf 13).

Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Zie instructies voor afvalverwijdering in sectie 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen speciale opslagomstandigheden vereist.

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder .

Fysisch en chemisch stabiel gedurende tenminste 2 jaar bij opslag bij de heersende temperaturen in de

oorspronkelijke ongeopende handelsverpakking.

7.3 Specifiek eindgebruik

Erkende phytofarmaceutische middelen: Voor veilig en juist gebruik van dit product de aanbevelingen voor

gebruik raadplegen op het etiket.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Bestanddelen Wettelijke Grenswaarden Soort blootstellinggrenswaarde

Glyphosate 10 mg/m3 8 h TWA

De volgende aanbevelingen aangaande blootstellingscontrole/persoonlijke bescherming zijn bedoeld

voor het vervaardigen, formuleren, verpakken en gebruik van dit product

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen:

Insluiten van het product is de betrouwbaarste technische beschermende maatregel als blootstelling niet

voorkomen kan worden. De mate van de bescherming is echter afhankelijk van het werkelijke risico bij het

gebruik.

Als nevel en dampen in de lucht worden gevormd, gebruik maken van de lokale ventilatiemogelijkheden.

Schat de blootstelling in en gebruik elke aanvullende maatregel teneinde de concentraties in lucht beneden de

toegestane grenswaarde te houden.

Indien nodig een bedrijfshygiënist raadplegen.

Beschermende maatregelen:

Het gebruik van technische beschermende maatregelen verdient altijd de voorkeur boven de inzet van

persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het kiezen van persoonlijke beschermingsmiddelen contact opnemen met een specialist op dit gebied.

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen altijd te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen.

Bescherming van de ademhalingswegen

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

Indien het niet mogelijk is om effectieve technische maatregelen te treffen, dient adembescherming gekozen te

worden met juiste type filter.

Bescherming van de handen

Chemische bestendige handschoenen zijn onder normale omstandigheden niet vereist.

Kies bij speciale werkzaamheden het juiste type handschoenen.

Bescherming van de ogen

Oogbescherming is onder normale omstandigheden niet vereist. Volg specifieke bedrijfsrichtlijnen t.a.v.

oogbescherming.

Huid- en lichaamsbescherming

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kies de juiste

beschermingsmiddelen voor huid en lichaam

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: vloeibaar

Vorm: vloeibaar

Kleur: lichtbruin tot donkerbruin

Geur: zoetig, zwak

Geurdrempelwaarde: Geen gegevens beschikbaar

Ph: 6,8 bij (25 °C)

Smeltpunt/-traject; gegevens beschikbaar

Kookpunt/kooktraject; Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt: > 104 °C

Verdampingssnelheid: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas): Geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens Geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid: 1,268 g/cm3 bij 20 °C

Oplosbaarheid in andere Oplosmiddelen; Geen gegevens beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen gegevens beschikbaar

Thermische ontleding Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch 71 mPa.s bij 20 o

C

50 mPa.s bij 40 o

C

Viscositeit, kinematisch Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen Niet explosief

Oxiderende eigenschappen Niet oxideerbaar

9.2 Overige informatie

Oppervlaktespanning: 42,6 mN/m

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit

Zie rubriek 10.3 "Mogelijke gevaarlijke reacties"

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij gebruik onder normale condities.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bij normaal gebruik en opslag volgens de

voorschriften.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen substanties bekend welke kunnen leiden tot het vormen van een schadelijke stoffen of een thermische

reactie.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Verbranding of thermische ontleding veroorzaken giftige en irriterende dampen.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit: LD50 vrouwtje Rat, > 5.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 mannelijk en vrouwelijk Rat, > 5,12 mg/l , 4 h toxicologische gegevens

zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling

Acute dermale toxiciteit; LD50 mannelijk en vrouwelijk Rat, > 5.000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie: konijn: Mild Irriterend

Ernstig oogletsel/oogirritatie konijn: Mild Irriterend

Sensibilisatie van de luchtwegen

/de huid: Buehlertest Cavia: Niet huidsensibilisator in dierlijke tests

Mutageniteit in geslachtscellen Vertoonde geen mutagene effecten bij dierproeven.

Kankerverwekkendheid

glyphosate-diammonium : Vertoonde geen mutagene effecten bij dierproeven.

D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides: Niet classificeerbaar als carcinogeen bij mensen.

Teratogeniteit

glyphosate-diammonium: Vertoonde geen teratogene effecten bij dierproeven.

Giftigheid voor de voortplanting

glyphosate-diammonium: Bij dierenproeven werden geen reprotoxische effecten waargenomen.

D-Glucopyranose oligomeric, decyl octyl glycosides : Niet toxisch voor de voortplanting

STOT bij herhaalde blootstelling

glyphosate-diammonium: Bij chronische giftigheidonderzoeken zijn geen gevaarlijke effecten waargenomen

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen: LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel), 800 mg/l , 96 hGebaseerd op

onderzoeksresultaten verkregen met vergelijkbaar product.

Toxiciteit voor ongewervelde waterdieren: EC50 Daphnia magna (grote watervlo), 160 mg/l , 48 h

Gebaseerd op onderzoeksresultaten verkregen met vergelijkbaar product.

Toxiciteit voor waterplanten:

EbC50 Desmodesmus subspicatus (groene algen), 140 mg/l , 72 h Gebaseerd op onderzoeksresultaten

verkregen met vergelijkbaar product.

ErC50 Desmodesmus subspicatus (groene algen), > 320 mg/l , 72 h Gebaseerd op onderzoeksresultaten

verkregen met vergelijkbaar product.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid

glyphosate-diammonium : Geen gegevens beschikbaar

Stabiliteit in water: halfwaardetijd (van ontleding) 302 d Persistent in water

Stabiliteit in de bodem

glyphosate-diammonium : halfwaardetijd (van ontleding): 1,4 - 19 d Niet persistent in de bodem.

12.3 Bioaccumulatie

glyphosate-diammonium: Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

glyphosate-diammonium: immobiel

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

glyphosate-diammonium :

Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig

(PBT). Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB).

D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides :

Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig

(PBT). Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB).

12.6 Andere schadelijke effecten

Overige informatie

Indeling van het product is gebaseerd op de berekening van de concentraties van geklasseerde bestanddelen

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Verpakking:

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Product:

Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Afval niet naar de

riolering laten aflopen Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen of verbranden.

Indien hergebruik niet mogelijk is, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Verontreinigdeverpakking

Achtergebleven restant verwijderen. Containers driemaal spoelen Lege containers moeten worden afgevoerd

naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering. Lege containers niet hergebruiken.

Wegtransport (ADR/RID)

14.1 VN-nummer: UN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF,

N.E.G. (GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportgevarenklasse(n):9

14.4 Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

14.5 Milieugevaren : Milieugevaarlijk

Tunnelrestrictiecode:E

Zeetransport(IMDG)

14.1 VN-nummer: UN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF,

N.E.G. (GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportgevarenklasse(n):9

14.4 Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

14.5 Milieugevaren :Mmariene verontreiniging

Luchttransport (IATA-DGR)

14.1 VN-nummer: UN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF,

N.E.G. (GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportgevarenklasse(n):9

14.4 Verpakkingsgroep: III

Etiketten: 9

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

geen

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

Andere verordeningen

Dit product is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel volgens de

Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Voor het toelatingsnummer zie rubriek 1.1 (productspecifiek

registratienummer

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig voor deze stof.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Nadere informatie

Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen:

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in rubriek 2 en 3.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Zie ook gebruiksaanwijzing. De kwaliteit van

het product wordt door ons gegarandeerd. Aangezien bij de toepassing factoren een rol kunnen spelen

 (zie msds2