Biomos

Profan b.v. 


Profan b.v. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en advisering van hoogwaardige producten. Wij opereren zowel in de industriële als ook in de institutionele markt.


Profan b.v. 
De Amstel 18-20
8253 PC Dronten
tel. 0031(0)321-316158
fax. 0031(0)321-380599
K.v.K. Lelystad 39058410
IBAN: NL80RABO0338150315
BIC: RABONL2U
E-mail: profan@introweb.nl

Disclaimer:

Alle site pagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie in deze pagina's kunnen echter geen  rechten worden ontleend. Profan b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en/of handelingen gebaseerd op informatie van deze site.

Copyright:

Niets van deze site mag vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Profan b.v.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de firma PROFAN B.V. te DRONTEN, Nederland

1. Toepasselijkheid
1.1 Profan B.V., gevestigd te Dronten, Nederland, maakt haar bedrijf van het ontwikkelen, het fabriceren, distribueren het exporteren van industriële onderhoudsproducten, het een en ander in de ruime zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen, aanvaardingen en overige rechtshandelingen van Profan B.V. en maken onverkort deel uit van de rechtsverhouding tussen Profan B.V. en haar contractpartners.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Profan B.V. en haar contractpartij is overeengekomen.

1.3 Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de door contractpartners van Profan B.V. gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Profan B.V. deze voorwaarden expliciet en schriftelijk heeft aanvaard.

1.4 Aanvaarding door Profan B.V. van de toepasselijkheid van zodanig algemene of standaardvoorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen de contractpartners en Profan B.V. van toepassing zullen zijn.

1.5 Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen de contractpartij en Profan B.V. bepalingen bevat die afwijken van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

2. Offertes, adviezen en bestellingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij een offerte uitdrukkelijk een acceptatietermijn aangeeft. Orders binden Profan B.V. slechts indien zij uitdrukkelijk door Profan B.V. zijn geaccepteerd. Na acceptatie door een contractpartij van een (vrijblijvende) offerte is Profan B.V. gerechtigd deze alsnog in te trekken binnen 5 dagen na ontvangst van de kennisneming van de acceptatie. Ingeval tussen een contractpartij en Profan B.V. een geschil ontstaat over het tijdstip, waarop de order door Profan B.V. werd ontvangen, dient de contractpartner aan te tonen dat dit tijdstip vroeger is gelegen dan Profan B.V. stelt.
Onjuiste of onvolledige opgaven, gedaan in offertes, binden Profan B.V. niet en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dit evenwel met dien verstande dat Profan B.V. aan de schriftelijke prijsoffertes opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van de betreffende prijsofferte.

2.2 Vertegenwoordigers en agenten van Profan B.V. bezitten geen afsluitbevoegdheid.

2.3 Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiden en inspectie worden naar beste weten en kunnen verstrekt en uitgevoerd. Dit gebeurt evenwel vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van Profan B.V., tenzij er sprake is van schade die te wijten is aan opzet of aan niet opzet gelijk te stellen grove schuld van Profan B.V. en de contractpartij dit bewijst.

3. Levering
3.1 Levering van zaken door Profan B.V. geschiedt door zaken éénmaal aan de contractpartij aan te bieden.

3.2 Indien de contractpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, komen de kosten van retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper, tenzij verhindering van de nakoming niet aan de contractpartij kan worden toegerekend.
Wanneer er sprake is van weigering tot in ontvangstneming, vormt het rapport van diegene, die het vervoer heeft verzorgd het volledige bewijs van aanbod tot levering.

3.2 In geval van schuldeiserverzuim heeft Profan B.V. het recht betaling van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enige krediettermijn en zonder dat de contractpartij opnieuw afgifte van de goederen kan vorderen.

4. Niet-tijdige levering
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Profan B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2 Enkele overschrijding van de in de overeenkomst opgenomen datum van levering geeft geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, behoudens het geval waarin aflevering na overschrijding van de levertijd niet alsnog binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

4.3 Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is, geldt als zodanig een termijn van 4 maanden, ingaande op de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is.
Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn, heeft Profan B.V. het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep gekochte goederen te vorderen.

4.4 Ingeval Profan B.V. als gevolg van overmacht niet in staat is haar leveringsverplichting na te komen, is Profan B.V. gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachttoestand geëindigd zal zijn, zonder tot betaling van aanvullende of vervangende schadevergoeding gehouden te zijn, zulks met uitzondering van gevallen van dwingend recht, genoemd in de wet.
Indien de overmachttoestand langer dan 1 maand duurt, hebben beide partijen de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan éénzijdig, door kennisgeving per aangetekende brief, te ontbinden, welke ontbinding geen aanspraak geeft op aanvullende of vervangende schadevergoeding, behoudens de gevallen van dwingend recht, genoemd in de wet.
Onder overmacht wordt verstaan:
Iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Profan B.V., noch krachtens de wet, rechtshandeling op in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Profan B.V..
In ieder geval verkeert Profan B.V. in een toestand van overmacht indien er sprake is van:
Oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks is betrokken, gehele of gedeelte mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken op magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van Profan B.V. als in bedrijven van welke zij haar goederen of haar grondstoffen en hulpstoffen betrekt, alsmede beperkende overheid- of publieksrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en hulpstoffen.

5. Aansprakelijkheid voor produkten met gebreken
5.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en de goede trouw, is Profan B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
Met inachtneming van elders in dit artikel gestelde, is Profan B.V. in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zoals het gebruik van produkten in strijd met de door Profan B.V. opgestelde opvraagbare databladen, verkoophandboeken en safety-databladen, of het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

5.2 Profan B.V. is tevens niet aansprakelijk, wanneer a) Profan B.V. het produkt niet in het verkeer heeft gebracht; b) het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop Profan B.V. het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan; c) het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften; d) het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Profan B.V. het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken; e) het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of een onderdeel dat Profan B.V. heeft geleverd een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt; f) het gebrek reeds in enige vorm bestond voor toepassing van diensten en/of produkten van Profan B.V..

5.3 De aansprakelijkheid van Profan B.V. wordt mede beoordeeld op grond van onze produkt/bedrijfsschadeverzekering, alsmede de Wet Produktaansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde is schade die wordt vergoed door Profan B.V. aan de contractpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de nettofactuurwaarde van het geleverde.

5.4 Profan B.V. stelt zich slecht aansprakelijk voor schade ontstaan door goederen in het verkeer gebracht en voorzien van een origineel door Profan B.V. aangebracht merketiket onder een van de merknamen van Profan B.V. zijnde “Profan”. De contractpartner dient hierbij aan te tonen dat deze het produkt in een verpakking voorzien van de genoemde merknamen heeft gekocht en dient tevens een factuur van de aankoop te overleggen, waarin produkt, merknaam en type duidelijk zijn vermeld.

6. Vooruitbetaling/zekerheidsstelling
6.1 Profan B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van haar contractpartij te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

6.2 Indien de contractpartij met de verlangde vooruitbetaling in gebreke blijft, vervalt eventueel op Profan B.V. rustende leveringsverplichting, onverminderd het recht van Profan B.V. op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door de contractpartij.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Profan B.V. behoudt het eigendom op de door haar geleverde zaken zolang de contractpartner haar betalingsverplichting, betrekking hebbende op deze zaken niet volledig is nagekomen.

7.2 Indien de contractpartij niet aan zijn verplichting heeft voldaan of indien Profan B.V. aanleiding heeft om aan te nemen dat de contractpartij niet zijn verplichtingen zal voldoen, kunnen de door Profan B.V. geleverde zaken terstond door Profan B.V. worden teruggevorderd.

7.3 De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de contractpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal gecrediteerd worden op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben.

8. Merken en emballage
8.1 Profan B.V. behoudt zich het recht voor om de zaken te voorzien van eigen naam en handelsmerk.

8.2 Slechts die emballage, die in rekening is gebracht en die naar oordeel van Profan B.V. in gave staat verkeert, komt in aanmerking voor vergoeding van de berekende waarde, mits de emballage binnen 6 maanden na factuurdatum, franco magazijn, is teruggezonden aan Profan B.V..

8.3 Indien Profan B.V. de emballage afkeurt, stelt zij de contractpartner hiervan binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte, waarna de emballage een week ter beschikking van de contractpartij wordt gehouden. Na afloop van de week is Profan B.V. vrij zich van de afgekeurde emballage te ontdoen zonder dat zij enige verplichting tot schadevergoeding heeft.

8.4 Emballage die niet op de factuur afzonderlijk is berekend, wordt door Profan B.V. niet teruggenomen.

9. Vervoer
9.1 Orders voor een bedrag van meer dan € 500,= excl. BTW worden franco Nederlandse grens geleverd. Orders voor een bedrag van minder dan € 500,= worden niet franco afgeleverd of hiervoor wordt een vracht- of behandelingstoeslag in rekening gebracht.

10. Reclames
10.1 Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de contractpartij slechts op ten belope van de met de geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft, corresponderende koopprijs. Reclames kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Profan B.V. worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

10.2 Reclames betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering van de zaken. De contractpartij kan de juistheid van deze reclames met alle middelen bewijzen.

10.3 Reclames over de kwaliteit van geleverde zaken kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat de contractpartij de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 3 maanden na aflevering van de goederen, indien op de verpakking een korte termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de reclames binnen deze termijn te worden ingediend.

10.4 Geen enkele reclame wordt gehonoreerd, indien de contractpartij tot verwerking, ompakking in andere verpakkingsvormen of doorlevering is overgegaan, terwijl de contractpartij het beweerde gebrek door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen reclame wordt gehonoreerd op grond van technische onvermijdelijke afwijking van kleur, geur en eigenschappen.

10.5 De schadevergoedingsplicht van Profan B.V. terzake van ondeugdelijkheid van de door haar geleverde zaken zal nimmer een bedrag te boven gaan van 3,5 maal het factuurbedrag van de zaken waarvoor de ondeugdelijkheid is bewezen. Profan B.V. is, behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

10.6 De schadevergoedingsplicht van Profan B.V. zal, behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, beperkt zijn tot het bedrag dat eventueel door haar assuradeur wordt uitgekeerd op grond van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10.7 Op de contractpartij rust de bewijslast dat zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door Profan B.V. zijn geleverd.

10.8 Profan B.V. erkent geen enkele reclame indien de produkten van Profan B.V. zijn vermengd met andere produkten, hetzij opzettelijk of door een gebrekkige reiniging van het object voor applicatie.

11. Betalingen
11.1 Contractpartij is, behoudens anders luidend beding, verplicht de facturen binnen 21 dagen na factuur zonder aftrek van enige korting te voldoen (tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders vermeld is door Profan B.V.). Betaling geschiedt op de door Profan B.V. aangegeven wijze.

11.2 Indien de contractpartij het vermelde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan Profan B.V. een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Alle kosten die Profan B.V. buitenrechte maakt om nakoming van de verplichting op grond van een overeenkomst van de contractpartij te verkrijgen, komen voor rekening van de contractpartij; partijen fixeren de hoogte van deze buitenrechtelijke kosten op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, tenzij de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn. In die gevallen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

11.3 Alvorens inningkosten aan de contractpartij te kunnen berekenen, is Profan B.V. verplicht de contractpartij schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een termijn voor nakoming van 10 dagen zal worden gesteld. Profan B.V. zal niet gehouden zijn de contractpartij in gebreke te stellen, indien Profan B.V. uit een mededeling van de contractpartij moet afleiden, dat deze in de nakoming van de verbintenis tekort zal schieten. Indien de contractpartij desondanks in gebreke blijft te betalen, treedt het verzuim in en kan Profan B.V. het haar toekomende bedrag in recht vorderen. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

11.4 Bij niet-betaling, niet-tijdige betaling, surseance van betaling, of faillissement aan de zijde van de contractpartner is Profan B.V. gerechtigd alle verplichtingen die zij uit hoofde van een overeenkomst jegens de contractpartner heeft, op te schorten.

12. Geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten of daarmede verbandhoudend, zullen bij uitsluiting ter berechting worden aan de bevoegde rechter te Zwolle, die alsdan bij uitsluiting van anderen bevoegd zal zijn.

12.2 Het is mogelijk dat Profan B.V. telefonische orders of anderzijds belangrijke afspraken voor duidelijkheid naar beide kanten op zal nemen.

12.3 Het niet of onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal van de contractpartner is nimmer een beletsel voor de toepasselijkheid van deze voorwaarden.